Vốn điều lệ ABBank được nâng lên 5.713 tỷ đồng.
ABBank phát hành 39 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa thông báo 29/6 là ngày đăng ký cuối cùng với cổ đông nhằm phát hành 39,36 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 7,4%.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 5.713 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên 2019, ABBank sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2018 để nâng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và nhu cầu phát triển.

Sau khi trích lập các quỹ, lãi còn lại của 2018 là 624 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối lên 1.021 tỷ đồng.

Hoàn tất chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Năm 2019, ABBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.200 tỷ đồng, cao hơn 33% so với 2018. Tổng tài sản dự kiến tăng 37% lên 123.250 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 10%, đạt 63.030 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng mục tiêu tăng 17% lên 61.323 tỷ đồng. Huy động vốn dự kiến tăng 55% đạt 105.115 tỷ đồng.

Theo NDH