Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng (số liệu chưa soát xét).
6 tháng, doanh thu BVH tăng trưởng 20,2%

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của Tập đoàn đạt 11.707 tỷ đồng, tăng trưởng 20,2% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng, hoàn thành 66,3% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 6.080 tỷ đồng, tăng trưởng 31,9%, hoàn thành 51,8% kế hoạch năm; doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 3.225 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch cả năm.

Về kết quả kinh doanh công ty mẹ BVH, tổng doanh thu đạt 691 tỷ đồng, tăng trưởng 10,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 547 tỷ đồng, hoàn thành 54,4% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 528 tỷ đồng.

Tính riêng hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên của Tập đoàn đạt kết quả đáng khích lệ. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh nòng cốt duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục giữ vững vị trí số một thị trường.

Cụ thể, Bảo Việt Nhân thọ (Công ty con do Tập đoàn nắm 100% vốn) tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 7.780 tỷ đồng, tăng trưởng 27,7% so với cùng kỳ; doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.080 tỷ đồng, tăng 31,9%, trong đó doanh thu khai thác mới đạt 1.242 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 40,3%, tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 389 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm.

Còn công ty con hoạt động trong lĩnh vực phi nhân thọ của Tập đoàn là Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 3.456 tỷ đồng, tăng 5,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, hoàn thành 53,1% kế hoạch năm. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 62,1% kế hoạch năm và tăng trưởng 9,4%, đạt 227 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh khả quan, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện định vị chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình.

Còn trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính, Tập đoàn này cho biết vẫn giữ vững đà tăng trưởng.

Theo ĐTCK