(BĐT) - Theo Quyết định 611/QĐ-BTC công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN) trong năm 2018 vừa được Bộ Tài chính ban hành, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, Bộ Giao thông vận tải và 28 địa phương sẽ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2018.
Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp theo kế hoạch đã phê duyệt . Ảnh: Lê Tiên

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp theo kế hoạch đã phê duyệt . Ảnh: Lê Tiên

Có 13 bộ, ngành và 13 địa phương không thực hiện giám sát do không phát sinh hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, có 3 bộ và 4 địa phương chưa gửi báo cáo nên không có căn cứ lập kế hoạch giám sát. 

Theo quyết định này, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2018. Các trường hợp không phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2018 thì không thực hiện giám sát.

Việc giám sát thực hiện theo các nội dung quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước.

Về phương thức giám sát, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các trường hợp báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào DN còn lại trên cơ sở các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Các cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp tục rà soát Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN; thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước trong năm 2018 theo quy định đã công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2019. Gửi kết quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2018 về Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Đối với các trường hợp đến thời điểm ngày 12/3/2019 chưa gửi Bộ Tài chính Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2018 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2018 theo quy định tại công văn số 15852/BTC-TCDN ngày 19/12/2018 của Bộ Tài chính thì các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm về việc không gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định, Bộ Tài chính không có căn cứ lập và công bố kế hoạch giám sát.