Cơ chế Tỷ giá trung tâm đã đi vào thực tế từ đầu năm 2016. Dưới góc nhìn của các phân tích, cơ chế này có thể tác động ra sao đến doanh nghiệp?
2016: GDP Việt Nam có thể tăng đến 6,9%
Theo FBNC