39.102 tỷ đồng. Đây là số tiền nợ thuế đã thu hồi được trong năm 2015, theo số liệu của Tổng cục thuế.
2015: Thu hơn 39.000 tỷ đồng tiền nợ thuế
Theo FBNC