(BĐT) - Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 2 ước đạt 97,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN 2 tháng năm 2021 ước đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2021 đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,4% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2021 đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,4% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt 246,65 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ dầu thô tháng 2 ước đạt 2,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán, giảm 53,3% so với cùng kỳ năm 2020. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 13,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,4% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020...

Tổng chi cân đối NSNN tháng 2 ước đạt 115,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 2 tháng đạt 207,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 23,49 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán, giảm 32,4% chủ yếu do trong 2 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao; kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày cũng là yếu tố ảnh hưởng đến công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Chi trả nợ lãi đạt 21,88 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2020; chi thường xuyên đạt 161,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 27 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 7,7% kế hoạch, với kỳ hạn bình quân 14,58% năm, kế hoạch còn lại 8,51% năm, lãi suất bình quân 2,34%/năm.