Trên cơ sở đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 với nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
12 chính sách hỗ trợ người lao động từ gói 26.000 tỷ đồng ảnh 1