MDG, WCS, TV4, HAS, HJS, BPC, HAD, BMI, NLG, TKU và NFC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

MDG, WCS, TV4, HAS, HJS, BPC, VND, HAD, BMI, NLG, TKU và NFC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng) – trong đó, chi trả cổ tức còn lại năm 2018 là 1% và trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 là 3%. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019.

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây (mã WCS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 200%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019.

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần HACISCO (mã HAS-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng bằng tiền mặt). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019.

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019.

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019.

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) chi trả cổ tức lần 2 bằng tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ 70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019.

* Ngày 21/06/2019, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019.

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 2,92%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 292 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019.

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019.

Theo VnEconomy