NDX, BED, VJC, S55, TLG, PHN, CLM, PRC, FUCTVGF1, PTB và TET thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

NDX, BED, VJC, S55, TLG, PHN, CLM, PRC, FUCTVGF1, PTB và TET thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 93%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 9.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2019.

* Ngày 8/5/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (mã S55-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2019.

* Ngày 22/5/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (mã CLM-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Logistics Portserco (mã PRC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

* Ngày 9/5/2019, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (mã FUCTVGF1-HOSE) chi trả lợi tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/1 chứng chỉ quỹ (1 chứng chỉ quỹ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

* Ngày 28/5/2019, Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

* Ngày 14/5/2019, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2019.

Theo VnEconomy