10.000 tỷ đồng hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020. Bộ KH&ĐT là cơ quan quản lý Chương trình.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thời gian thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 10.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương (điều chỉnh tăng thêm khi có dự án ODA khởi công mới được ký kết và khi có nguồn phù hợp theo quy định).

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, hỗ trợ 48 địa phương khó khăn về ngân sách có thêm nguồn lực tăng cường giải ngân phần vốn nước ngoài (khoảng 54.000 tỷ đồng) của các nhà tài trợ quốc tế; tiếp tục bổ sung khoảng 6.976 tỷ đồng vốn đối ứng để thực hiện hoàn thành 300 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 thực sự quan trọng được ký kết hiệp định tài trợ; các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011 -2015 sang giai đoạn 2016 -2020 khoảng 3.024 tỷ đồng vốn đối ứng.

Chương trình hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi được cân đối trong ngân sách nhà nước (theo hình thức cấp phát từ ngân sách trung ương) do địa phương trực tiếp làm chủ dự án, không bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng hoàn toàn kinh phí sự nghiệp và dự án cho vay lại...          

Chuyên đề

Kết nối đầu tư