Xây dựng Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính.
Xây dựng Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính. Ảnh Internet
Xây dựng Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính. Ảnh Internet

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính.

Theo kế hoạch thực hiện, giai đoạn 2016 - 2020, triển khai hoạt động của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính từ năm 2016; rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chính sách, văn bản quy định liên quan kiểm kê khí nhà kính; hoàn thành kiểm kê khí nhà kính và lập Báo cáo kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính cho năm cơ sở 2014 và 2016; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu kiểm kê khí nhà kính; tổng kết, đánh giá hiệu quả của Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; xây dựng kế hoạch hoàn thiện Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính cho giai đoạn sau 2020.

Giai đoạn sau 2020, hoàn thiện Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; tăng cường công tác quản lý, giám sát phát thải khí nhà kính, đo đạc - báo cáo - thẩm tra các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phục vụ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cho Công ước khí hậu; thực hiện các kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần phục vụ xây dựng các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, bảo đảm trách nhiệm của một nước thành viên tham gia Công ước khí hậu.        

T.K