UBTVQH xem xét việc điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người có công

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến vào phiên họp chiều 12/12.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Tờ trình của Chính phủ, kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ trình Quốc hội, UBTVQH là 7.300 tỷ đồng. Kinh phí này được tính toán trên cơ sở số hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở là 282.948 hộ, trong đó có 110.876 hộ xây mới và 172.072 hộ sửa chữa.

Trên cơ sở ý kiến của UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư trung hạn cho từng địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017).

Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát và cập nhật số hộ gia đình người có công với cách mạng, tổng số hộ gia đình cần được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2016-2020 là 313.707 hộ, gồm 126.733 hộ xây mới và 186.974 hộ sửa chữa, cải tạo với nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khoảng 8.810 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 8.136,723 tỷ đồng, tăng 836,723 tỷ đồng so với số vốn đã báo cáo Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các địa phương (7.300 tỷ đồng) tại Quyết định số 547.

Mặc dù về tổng số tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tăng, nhưng trong phương án phân bổ chi tiết cho 5 địa phương là Hà Nội, An Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Tiền Giang giảm 101,208 tỷ đồng so với số đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đã giao cho các địa phương này.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho biết triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch cho từng địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Đến nay, qua rà soát, có 5 địa phương giảm số vốn cần hỗ trợ là 101,208 tỷ đồng so với số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch. Chính phủ trình UBTVQH xem xét, điều chỉnh giảm 101,208 tỷ đồng và bổ sung phần vốn này cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội. Ủy ban Tài chính-Ngân sách nhận thấy, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định nội dung này là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư công.

Về các nội dung liên quan đến đề xuất của Chính phủ, Chính phủ đề xuất giảm 101,208 tỷ đồng kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng của 5 địa phương, trong đó Hà Nội 30,736 tỷ đồng, An Giang 69,958 tỷ đồng, Hà Tĩnh 32 triệu đồng, Hải Dương 406 triệu đồng, Tiền Giang 76 triệu đồng, Ủy ban Tài chính-Ngân sách nhận thấy, mức cắt giảm của một số địa phương khá cao, như Hà Nội 30 tỷ đồng, An Giang 69,958 tỷ đồng. Do đó, đề nghị Chính phủ giải trình rõ hơn lý do dẫn đến việc phải đề xuất điều chỉnh giảm đối với phần vốn hỗ trợ cho 5 địa phương này, bảo đảm thống nhất với các địa phương về chủ trương cắt giảm phần vốn đã bố trí để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Qua số liệu báo cáo cho thấy, số lượng các hộ gia đình thuộc diện cần hỗ trợ cũng như nhu cầu cần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đã có sự thay đổi đáng kể so với thời điểm Chính phủ báo cáo, trình Quốc hội, UBTVQH xem xét, quyết định bố trí vốn cho nhiệm vụ này: Số hộ tăng 30.759 hộ (tăng từ 282.948 hộ lên 313.707 hộ), vốn ngân sách Trung ương cần hỗ trợ tăng 836,723 tỷ đồng (từ 7.300 tỷ đồng lên 8.136,723 tỷ đồng). Điều này thể hiện công tác quản lý, thống kê, tổng hợp số liệu để làm căn cứ phục vụ cho quá trình xây dựng dự toán, đề xuất tổng mức vốn cần hỗ trợ còn chưa nhất quán, chưa sát với tình hình thực tế.

Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rút kinh nghiệm, rà soát lại để bảo đảm chính xác, đầy đủ số liệu các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ trên phạm vi cả nước. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giao vốn cho các địa phương để triển khai thực hiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ gia đình người có công với cách mạng.

Liên quan đến đề xuất cắt giảm và bổ sung phần vốn cắt giảm cho Ngân hàng Chính sách xã hội, Chính phủ đề xuất bố trí bổ sung số kinh phí cắt giảm 101,208 tỷ đồng của 5 địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ.

Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng, việc Chính phủ đề nghị cắt giảm 101,208 tỷ đồng của 5 địa phương và bổ sung phần vốn cắt giảm này cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội là hợp lý, không làm thay đổi tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn và phù hợp với quy định tại Thông báo số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017 của UBTVQH về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với phần vốn còn lại.

Tại phiên họp, 100% ý kiến thành viên UBTVQH biểu quyết tán thành với đề nghị của Chính phủ là trình UBTVQH cho phép cắt giảm 101,208 tỷ đồng kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đã giao cho 5 địa phương. Toàn bộ số vốn cắt giảm nêu trên bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.


VGP