Tìm hiểu quan hệ truyền thống Việt Nam-Mông Cổ

Trong hơn 60 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ có bước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực./.