Quảng Nam: Huy động hơn 2.355 tỷ đồng cho nông thôn mới

(BĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, trong năm 2016, tổng nguồn vốn được huy động cho Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên toàn Tỉnh đạt hơn 2.355 tỷ đồng. 

Trong năm 2017, toàn Tỉnh phấn đấu có 9 - 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên 35 - 36%; đồng thời phấn đấu giải ngân 100% vốn được giao cho Chương trình.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, UBND Tỉnh yêu cầu các địa phương trong tỉnh năm 2017 cần tập trung xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; nâng cao chất lượng các tiêu chí, thu nhập cho cư dân nông thôn, miền núi.              

Thu Giang