Phấn đấu GDP 2017 tăng khoảng 6,8%

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 21/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Ảnh: Tiên Giang
Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Ảnh: Tiên Giang

Chỉ thị nêu rõ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2017 khoảng 6,8%. Các địa phương căn cứ số liệu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, điều kiện thực tế ở địa phương ước thực hiện cả năm, dự báo triển vọng phát triển để xác định chỉ tiêu GRDP 2017 cho phù hợp.

Đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng, trọng tâm là các tổ chức tín dụng; tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Bên cạnh đó đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 gồm: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với phát triển ứng dụng khoa học công nghệ; huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; ưu tiên đầu tư cho các công trình giao thông và hạ tầng đô thị lớn, các công trình có tính kết nối, lan tỏa phát triển giữa các ngành, lĩnh vực, vùng miền...   

Hoàng Minh