Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố

(BĐT) - Từ 24h00 ngày 15/8/2016, toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ ngừng phát sóng.

Theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, 4 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ phải hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 31/12/2015.

Tuy nhiên, khi triển khai Đề án, Ban chỉ đạo Đề án đã gặp phải một số khó khăn phát sinh ở phần phát truyền hình số mặt đất và phần hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo quy định. Vì vậy, Ban chỉ đạo đã lựa chọn Đà Nẵng là thành phố triển khai thí điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 31/12/2015, và lùi thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ tới ngày 15/8/2016.

Hải Bình