Hướng dẫn quy trình lập và phê duyệt giá truyền tải điện

(BĐT) - Kể từ ngày 27/3/2017, Thông tư quy định về phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện vừa được Bộ Công Thương ban hành sẽ có hiệu lực.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định giá truyền tải điện; phương pháp xác định tổng doanh thu truyền tải điện cho phép hàng năm; phương pháp xác định tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép; phương pháp xác định tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép. Đối tượng áp dụng của Thông tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, công ty mua bán điện, các tổng công ty điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện.

Theo Thông tư, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm lập giá truyền tải điện trong năm, trình EVN thông qua. Trước ngày 15/11 hàng năm, EVN có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá truyền tải điện trong năm.                

Nguyễn Thủy