Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan; UBND các tỉnh/thành phố và các hiệp hội để hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2018.
Hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV thì “hoạt động hỗ trợ DNNVV trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và được hưởng các hỗ trợ mới theo quy định tại Nghị định này”. Hiện nay, hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước.

Theo đó, căn cứ Điều 28 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, Bộ KH&ĐT hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan đến khi có văn bản thay thế, đảm bảo không trái với quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.    

Khánh Ngọc