Hoàn thiện nhân sự Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương

(BĐT) - Ngày 11/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
 
Chủ trương ký kết Hiệp định TPP sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua. Ảnh: Nhật Bắc
Chủ trương ký kết Hiệp định TPP sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua. Ảnh: Nhật Bắc

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua chủ trương ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII, thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.

Tại Hội nghị Trung ương 12 và Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tiếp thu ý kiến của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu Tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII; đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII.

Bên cạnh công tác nhân sự, tại Hội nghị này, Bộ Chính trị trình Trung ương về việc chuẩn bị ký kết Hiệp định TPP để Trung ương xem xét, quyết định. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về kết quả đàm phán; phân tích, đánh giá tác động khi tham gia TPP…; đồng thời cho chủ trương về việc chính thức ký kết Hiệp định; chuẩn bị trình Quốc hội phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động thực thi Hiệp định, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.               

Thanh Tú

Tin liên quan