Hải Dương chấn chỉnh quản lý, sử dụng tài sản công

(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (QLSD TSC) số 15/2017/QH14.
BND Tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh lại một số cơ quan nhà nước dùng diện tích trụ sở là nhà, đất vào mục đích kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet
BND Tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh lại một số cơ quan nhà nước dùng diện tích trụ sở là nhà, đất vào mục đích kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương phổ biến nội dung và quán triệt thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; triển khai kịp thời các quy định về phân cấp QLSD TSC và thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục mua sắm, đi thuê tài sản để phục vụ hoạt động; xử lý tài sản công...; xác định và điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị mình...

Đặc biệt, UBND Tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh lại một số cơ quan nhà nước dùng diện tích trụ sở là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, đề xuất phương án xử lý đối với tài sản này không còn nhu cầu sử dụng và hiện đang cho thuê, kinh doanh, liên kết trái quy định...

 

Trần Nam