Đổi mới toàn diện và đồng bộ

(BĐT) - Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra sáng ngày 21/1, tại Thủ đô Hà Nội.
Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới. Ảnh: Hoàng Liên
Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới. Ảnh: Hoàng Liên

Tại Phiên khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI Nguyễn Phú Trọng đã đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Báo cáo trình bày những tư tưởng và nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại hội XII và là báo cáo quan trọng bậc nhất tại mỗi kỳ Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”.

Nhìn lại 30 năm đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Tuy nhiên, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được…

Tổng Bí thư cho biết: Do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu trên không đạt được. Đồng thời nhấn mạnh “trong 5 năm tới, phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này”.

Cũng trong Phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh vô tận. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên CNXH, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hoàng Liên

Tin liên quan