Đề xuất xây dựng các chỉ tiêu an toàn nợ công

(BĐT) - Dự thảo Luật Quản lý nợ công hiện đang được Bộ Tài chính công khai để lấy ý kiến hoàn thiện. Dự thảo Luật quy định các nội dung về quản lý nợ công gồm chương trình, kế hoạch quản lý nợ công, công tác quản lý rủi ro, giám sát an toàn nợ công; việc huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ của Chính phủ; quản lý hoạt động cho vay lại, bảo lãnh của Chính phủ...
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Dự thảo Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ chủ trì xây dựng Danh mục yêu cầu tài trợ, tổ chức vận động, điều phối về vay ODA, từ các nhà tài trợ nước ngoài; theo dõi, đánh giá sau đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT có nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn vay theo quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan; tham gia với Bộ Tài chính trong việc xây dựng chiến lược nợ, các chỉ tiêu an toàn nợ, kế hoạch vay, trả nợ công trung hạn 5 năm, chương trình quản lý nợ trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ chi tiết hàng năm.

Bộ KH&ĐT cũng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, cơ chế chính sách quản lý tài chính, các nghiệp vụ quản lý nợ chính phủ, bảo lãnh chính phủ.

Quang Minh