Công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2016

(BĐT) - Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016 diễn ra ngày hôm nay, 10/5 tại Hà Nội. 

“Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam” là sản phẩm chính của một trong những hướng nghiên cứu chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế thực hiện.

TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR cho biết: Mục đích của Báo cáo là cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam trên cơ sở tổng kết và phân tích một cách độc lập, khách quan những thành tựu, khó khăn, cơ hội và thách thức của nền kinh tế.

Tiếp nối thành công của những năm trước, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016 được khẩn trương thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu triển khai thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và bước vào một chu kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang suy giảm năng suất liên tục trong 5 năm trước đó. Điều này cho thấy nhu cầu cấp bách phải thiết lập những nền tảng mới, thực sự hữu hiệu, cho tăng trưởng trong trung và dài hạn.                   

Thùy Dương