Chuyển 15,025 tỷ đồng hỗ trợ phát triển rừng tại Quảng Trị

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý để UBND tỉnh Quảng Trị sử dụng 15.025 triệu đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011, 2012, 2013 chưa có đối tượng chi trả để thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Khoản kinh phí này sẽ được dành để hỗ trợ chi trả bổ sung cho các chủ rừng tại các lưu vực có đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thấp để đạt mức tối thiểu 200.000 đồng/ha/năm; hỗ trợ xây dựng Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các lưu vực: Nhà máy Thủy điện Rào Quán, Nhà máy Thủy điện La La, Nhà máy Thủy điện Đắkrông 2 và Nhà máy Thủy điện Đắkrông 3; hỗ trợ UBND xã lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, nhóm hộ gia đình và cộng đồng dân cư: 2.250 triệu đồng; xây dựng hệ thống đường ranh cản lửa phòng chống cháy rừng: 600 triệu đồng; làm đường lâm nghiệp phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng...

Thanh Tú