Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2017 qua các con số

GDP năm 2017 ước tăng 6,81% - vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016...