Bổ sung kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán năm 2016 số tiền 199,009 tỷ đồng cho các bộ, ngành, cơ quan từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Bổ sung kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.       

Quang Minh