Bộ KH&ĐT hoàn thiện Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 19

(BĐT) - Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ đang được gấp rút hoàn thiện.
Bộ KH&ĐT yêu cầu các đơn vị kiểm tra, phát hiện vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi, bổ sung. Ảnh: Tiên Giang
Bộ KH&ĐT yêu cầu các đơn vị kiểm tra, phát hiện vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi, bổ sung. Ảnh: Tiên Giang

Mục tiêu của Kế hoạch hành động được Bộ KH&ĐT đề ra là phấn đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh. Trong đó, mục tiêu cơ bản là đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 (gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines).

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ KH&ĐT yêu cầu các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi việc thi hành pháp luật về đầu tư, kinh doanh; kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản có liên quan.

Đáng chú ý, theo Dự thảo Kế hoạch, Bộ KH&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, xây dựng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản, đảm bảo thực hiện cải thiện chỉ số phá sản doanh nghiệp trong tháng 9/2017. Bộ cũng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường.                

Việt Anh