8 tháng ước xuất siêu 2,45 tỷ USD

(BĐT) - Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 7/2016 xuất siêu 564 triệu USD. 

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 7 đạt 14.908 triệu USD, cao hơn 208 triệu USD so với số ước tính. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 7 đạt 14.344 triệu USD, thấp hơn 256 triệu USD so với số ước tính.

Ước tính, tháng 8/2016, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 200 triệu USD, tính chung 8 tháng xuất siêu 2,45 tỷ USD, trong đó khu vực trong nước nhập siêu 12,73 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,18 tỷ USD.      

Trần Kiên