193 nghìn tỷ đồng hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia

(BĐT) - Theo số liệu công bố tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng vốn NSNN hỗ trợ trực tiếp cho thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 193.000 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình là hơn 850.000 tỷ đồng, trong đó NSNN chỉ chiếm 11,6%, còn 88,4% là từ nhiều nguồn lực khác nhau.

Theo Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn tới, Chương trình sẽ tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu; thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bảo vệ và cải thiện môi trường.            

Cao Dung