Thu về hơn 2.800 tỷ đồng từ thoái vốn tại 3 DNNN

(BĐT) - Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN), trong 7 tháng đầu năm 2016, cả nước có Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Hà Nội đã thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại DN khác với tổng giá trị theo sổ sách là 907,7 tỷ đồng, thu về 2.830,4 tỷ đồng.

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới của 238 DN, gồm 102 công ty nông nghiệp và 122 công ty lâm nghiệp. Trong đó, Nhà nước giữ 100% vốn để sản xuất, kinh doanh 14 công ty; Nhà nước giữ 100% vốn để thực hiện nhiệm vụ công ích tại 58 công ty; cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ tại 59 công ty và dưới 50% vốn điều lệ ở 42 công ty...

Nguyệt Minh