Cổ phần Viện Dệt may “đắt hàng”

(BĐT) - Hơn 14,3 triệu cổ phần của Viện Dệt may đã được 21 nhà đầu tư đăng ký mua, gấp 6,5 lần số lượng cổ phần được đem ra bán đấu giá. 

Trong đó, 4 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua hơn 6,3 triệu cổ phần, số cổ phần còn lại được đăng ký bởi 17 nhà đầu tư cá nhân.

Theo phương án cổ phần hoá, Viện Dệt may sẽ chào bán 45,26% cổ phần, bán cho nhà đầu tư  chiến lược cũng với tỷ lệ 45,26%. Số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động chiếm 9,48%. Như vậy, sau cổ phần hoá, Nhà nước sẽ không nắm cổ phần nào tại Viện Dệt may.         

Hoàng Việt