ATA có khả năng bị hủy niêm yết

Ngày 22/08/2016, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã nhận được BCTC Quý 2 năm 2016 của Công ty cổ phần NTACO (Mã chứng khoán: ATA). 

Theo Báo cáo, Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2016 là 1.857.661.159 đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015 (chưa kiểm toán) là -420.866.056.401 đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến 30/06/2016 là -421,294.703.159 đồng. Như vậy, theo Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015, Công ty đã bị lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ từ cuối năm 2015 đến ngày 30/06/2016 (Vốn điều lệ của ATA là 119,999.980.000 đồng).

SGDCK lưu ý nhà đầu tư về trường hợp cổ phiếu ATA có thể bị hủy niêm yết nếu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 có lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.


HSX