NHNN quyết cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng

NHNN vừa ban hành kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, trong đó mục tiêu lớn nhất là cải thiện Chỉ số tiếp cận tín dụng.
NHNN quyết cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng

Một trong những giải pháp được Kế hoạch hành động đưa ra là nâng cao năng lực của hệ thống ngân hàng trong việc cung cấp tín dụng cho nền kinh tế thông qua lành mạnh hóa hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, NHNN tập trung vào tăng cường năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, bảo đảm đủ vốn tự có theo chuẩn mực Basel II. Khẩn trương xây dựng Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 nhằm cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn và nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế; khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là nợ xấu của tổ chức tín dụng yếu kém. Phấn đấu duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo chuẩn mực phân loại nợ của Việt Nam.

Giải pháp quan trọng thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, NHNN sẽ rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng cho phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đồng thời đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng.

Mặt khác, sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng có khả năng và cam kết mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, gồm nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp... Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình tín dụng đặc thù, chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng. Các tổ chức tín dụng trên cơ sở khả năng tài chính áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay, đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động;

Giải pháp thứ ba là cải thiện, minh bạch hóa thông tin tín dụng. Theo đó, phải hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng vay doanh nghiệp đạt chuẩn quốc tế; duy trì và nâng cấp mô hình chấm điểm tín dụng khách hàng vay thể nhân dựa trên các thông tin bổ sung. Duy trì và mở rộng cổng thông tin kết nối khách hàng vay cá nhân trên toàn quốc. Tăng cường minh bạch hóa, tuyên truyền, phổ biến thông tin tín dụng để khách hàng vay hiểu và khai thác thông tin tín dụng, điểm tín dụng liên quan của bản thân, nâng cao tỷ lệ biết và tra cứu thông tin của khách hàng vay trong kho dữ liệu của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế liên quan đến giáo dục tín dụng bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay.

Ngoài ra, để giảm bớt khó khăn cho khách hàng doanh nghiệp, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải xây dựng, ban hành kế hoạch đơn giản hóa các thủ tục cho vay, cung cấp dịch vụ và lộ trình rà soát, cắt giảm các loại phí không hợp lý cho cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn 2016-2017.

Theo Thuỳ Liên
Đầu tư