Huy động thêm 30.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước vừa điều chỉnh kế hoạch phát hành các loại trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2016, tăng từ 220.000 tỷ đồng lên 250.000 tỷ đồng. 

Trong đó, kỳ hạn 5 năm được điều chỉnh tăng mạnh nhất, lên mức 145.000 tỷ đồng, thay cho mức 100.000 tỷ đồng theo kế hoạch trước đây; kỳ hạn 15 năm điều chỉnh tăng thêm 7.000 tỷ đồng, từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bổ sung thêm TPCP kỳ hạn 7 năm với khối lượng phát hành 20.000 tỷ đồng.

Kế hoạch huy động vốn tại các kỳ hạn 3 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm được điều chỉnh giảm xuống, lần lượt giảm 26.000 tỷ đồng, 5.000 tỷ đồng, 9.000 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đã phát hành được 187,7 nghìn tỷ đồng TPCP. Với tiến độ này, nhiều chuyên gia nhận định có thể sớm đạt kế hoạch huy động TPCP đề ra cho năm 2016.        

Việt Thắng