Hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được Ngân hàng Nhà nước đề xuất trong Dự thảo Thông tư mới. Ảnh: Huyền Trang
Các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được Ngân hàng Nhà nước đề xuất trong Dự thảo Thông tư mới. Ảnh: Huyền Trang

Tại Dự thảo Thông tư này, NHNN đề xuất 2 biện pháp cơ bản hỗ trợ TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thứ nhất là, tái cấp vốn hỗ trợ TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các quy định hiện hành của NHNN về tái cấp vốn. Thứ hai là, áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường tương ứng với từng loại tiền gửi.

Cụ thể, đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 40% đến dưới 70%, thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 1/5 tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường đối với loại hình TCTD đó tương ứng với từng loại tiền gửi.

Đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 70% trở lên, thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 1/20 tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường đối với loại hình TCTD đó tương ứng với từng loại tiền gửi.

Còn đối với các TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân dưới mức 40% hoặc đạt mức 40% trở lên nhưng không đề nghị áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo các trường hợp quy định nêu trên thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng theo tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường và theo các quy định hiện hành khác.                

Mai Phương