HNX công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư ngày 24/8

Tại ngày 24/8, HHNX công bố có 90 mã bị hạn chế giao dịch, 11 mã bị đình chỉ giao dịch và 7 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng...
So với danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 23/8 mà HNX công bố trước đó thì các mã bị hạn chế giao dịch giảm đi 01 mã, còn các mã bị đình và các mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng vẫn được giữ nguyên.
So với danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 23/8 mà HNX công bố trước đó thì các mã bị hạn chế giao dịch giảm đi 01 mã, còn các mã bị đình và các mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng vẫn được giữ nguyên.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư ngày 24/8 - trong đó, có 90 mã bị hạn chế giao dịch, 11 mã bị đình chỉ giao dịch và 7 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng. 

Theo đó, HNX thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư như sau:

Danh sách công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng có 7 công ty gồm: CID, DBH; HSI; LQN; SJM; VNA, VPC.

Danh sách công ty bị đình chỉ giao dịch có 11 công ty gồm: CDO, KSA, VKP, BAM, KSS, MTM, KTB, PTK, VSP, FBA, BGM.

Danh sách công ty bị hạn chế giao dịch có 90 công ty gồm: VNA, ILC, VNY, VNY, FCS, MES, PXL, SDX, TSD, TSJ, VTG, AMP, TV4, L44, KHL, BT6, EFI, ONW, SD3, TEC, TH1, VVN, S12, X18, SDY, DP2, VNH, RHN, VES, YRC, VCT, PVY, TCJ, PX1, PTE, PHH, JOS, CPI, MCI, PPG, TNM, CGP, PVR, VC5, V15, SD8, PID, BHV, I10, SHG, CNT, TBT, PXC, GTC, ATA, X77, VLF, SP2, DCT, FDG, S96, CAD, SD1, STL, GTT, SSF, SDB, AVF, BHC, CTN, DDM, GGG, HFX, HLA, ISG, LCC, LM3, NOS, NTB, PSG, PVA, PXM, S27, SCO, SSG, V11, VSG, VST, VTI và WTC.

Như vậy, so với danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 23/8 mà HNX công bố trước đó thì các mã bị hạn chế giao dịch giảm đi 01 mã, còn các mã bị đình và các mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng vẫn được giữ nguyên.


VnEconomy