Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 2016

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, về chỉ tiêu cho vay, kế hoạch tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại) của VDB năm 2016 là 12.000 tỷ đồng. Đối với tín dụng vốn trong nước, tăng trưởng tín dụng cho vay đầu tư so với năm 2015 là 4,5%. Về chỉ tiêu nguồn vốn huy động trong nước, kế hoạch năm 2016 phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 25.000 tỷ đồng.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tình hình thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn đến năm 2015 và đề xuất nhu cầu vay vốn của chương trình kế hoạch năm 2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/1/2016.

 

Trần Nam