Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 8.150 tỷ đồng

(BĐT) - Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/1/2017, lũy kế vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 8.150 tỷ đồng, đạt 2,6% so với kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 (dự kiến kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 311.192,6 tỷ đồng). 
Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 8.150 tỷ đồng

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,2% kế hoạch (bao gồm: vốn XDCB giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch Nhà nước giao; vốn trái phiếu chính phủ và vốn Chương trình mục tiêu chưa giao kế hoạch vốn nên chưa thực hiện giải ngân); nguồn vốn khác giải ngân là 2.450 tỷ đồng, đạt 5,1% kế hoạch năm Kho bạc Nhà nước nhận được từ cơ quan tài chính.

Về giải ngân nguồn vốn này của năm 2016, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế vốn giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đến thời điểm 31/1/2017 là 304.219,4 tỷ đồng, đạt 89,8% so với kế hoạch vốn năm 2016 Nhà nước giao. Số vốn giải ngân cao hơn về số tuyệt đối nhưng thấp hơn về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Thắng