Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ thuế 7.963 tỷ đồng

(BĐT) - Tại Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất một số nội dung cụ thể liên quan đến việc xóa nợ, khoanh nợ thuế, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh. 

Việc xóa nợ, khoanh nợ phải đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử, tôn trọng luật pháp và các thông lệ quốc tế.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế là 7.963 tỷ đồng chứ không phải là 15.000 tỷ đồng như thông tin phản ánh gần đây. Số tiền khoanh nợ cho những trường hợp doanh nghiệp thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh theo đề xuất là 6.731 tỷ đồng. Việc khoanh nợ là tạm thời không tính tiền chậm nộp để theo dõi do các đối tượng này gặp khó khăn chứ không phải xóa nợ.

Hồng Lam