Thanh Hóa: Đình chỉ thi hành văn bản không đúng thẩm quyền

(BĐT) - Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác xử lý sau thanh tra trên địa bàn Tỉnh.

Tại Chỉ thị, ông Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra (KLTT); sau cuộc thanh tra phải chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện kịp thời, nghiêm túc các KLTT.

Đối với Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, ông Xứng chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh về thực hiện KLTT. Hàng năm tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện KLTT của giám đốc sở, thủ trưởng các ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan. “Đối với KLTT chưa xử lý hoặc xử lý chưa kịp thời, nghiêm minh cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh hủy bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản không đúng thẩm quyền, có nội dung trái pháp luật và KLTT đã chỉ ra; thực hiện kịp thời, đầy đủ các kết luận của Thanh tra Tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo, yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp đủ số tiền do hành vi vi phạm theo quyết định thu hồi về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra.             

Bích Khánh