Tham vấn ý kiến doanh nghiệp về thủ tục hải quan

(BĐT) - Hội thảo tham vấn doanh nghiệp (DN) và hải quan địa phương về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Theo cơ quan soạn thảo, Dự thảo Nghị định có nhiều nội dung quy định về thủ tục hành chính được DN quan tâm. Dự thảo Nghị định cũng đưa ra các quy định về chế độ ưu tiên đối với DN; cơ chế một cửa quốc gia; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu…

Trung Hiếu