Thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh đã được Bộ KH&ĐT gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định hiện hành.

Với mục tiêu tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, Dự án Luật đề xuất tiếp tục cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý nhằm tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, nhằm đảm bảo tính liên thông, đồng bộ giữa thủ tục đầu tư với thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và các thủ tục có liên quan khác.       

Nhật Nam