Quy định cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

(BĐT) - Nghị định 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông đã bổ sung quy định về cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông muốn tiếp tục kinh doanh dịch vụ viễn thông theo nội dung giấy phép đã được cấp phải gửi hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông ít nhất 60 ngày làm việc trước ngày giấy phép hết hạn.    

Minh Thủy