Quảng Ngãi: Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn Tỉnh. 

Theo Quyết định thành lập, Đoàn kiểm tra cũng sẽ kiểm tra tình trạng nợ đóng các loại bảo hiểm nêu trên tại các doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra bao gồm 12 thành viên thuộc các đơn vị như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Cục Thuế Quảng Ngãi, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi. Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra là một lãnh đạo của Sở LĐTB&XH.

Kết thúc thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp trong diện kiểm tra về các nội dung được kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Đoàn kiểm tra cũng sẽ xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp này.                

Khánh Chi