Phê bình Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ trong việc báo cáo kết quả thực hiện không đầy đủ các nội dung sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.
UBND huyện Đức Phổ. Ảnh: http://www.quangngai.gov.vn/
UBND huyện Đức Phổ. Ảnh: http://www.quangngai.gov.vn/

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các Công văn số: 3592/UBND-NC ngày 20/7/2015 và 221/UBND-NC ngày 14/01/2016 về chỉ đạo thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 332/KL-TTCP ngày 10/02/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 01/2007 đến tháng 6/2013. Trong đó, giao thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện và báo cáo thực hiện toàn bộ nội dung kết luận, kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của mình.

Chính vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ trong việc báo cáo kết quả thực hiện không đầy đủ các nội dung sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra số 332/KL-TTCP, gồm: Việc đầu tư các khu dân cư tại huyện Đức Phổ chưa hợp lý, diện tích chưa sử dụng còn lớn (còn 497 lô), gây lãng phí tài nguyên đất đai; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với 156 lô.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ khẩn trương thực hiện nội dung nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện trước ngày 29/02/2016.

Theo Hàn Ngọc
Thanh tra