Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn

(BĐT) - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 59) quy định sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu...
Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn

Hỏi: Bên mời thầu X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt bản yêu cầu báo giá và trong bản yêu cầu báo giá đều ghi hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn. Tuy nhiên, khi đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu thì bên mời thầu ghi là chào hàng cạnh tranh mà không ghi cụ thể là chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Trong trường hợp này, với thông tin đấu thầu đăng tải như nêu trên, bên mời thầu có thể tiếp tục tiến hành lựa chọn nhà thầu không hay phải hủy thầu để tổ chức đấu thầu lại? 

Trả lời: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 59) quy định về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn. Theo đó, sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó.

Đối với trường hợp nêu trên, việc đăng thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu là phù hợp với quy định nêu trên. Tuy nhiên, thông tin đấu thầu cần chỉ rõ quy trình chào hàng cạnh tranh là thông thường hay rút gọn để các nhà thầu có thông tin đầy đủ nhất. Mặc dù vậy, nếu thông báo mời chào hàng ghi hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh (không ghi rõ là chào hàng cạnh tranh rút gọn) nhưng vẫn phát hành bản yêu cầu báo giá cho tất cả các nhà thầu có nhu cầu tham dự thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên. Trong trường hợp này, gói thầu không thuộc các trường hợp hủy thầu quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu.

Ban Biên tập