Hỗ trợ DNNVV tham gia thị trường mua sắm công

(BĐT) - Các cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm công cần dành tỷ lệ tối thiểu 20% ngân sách hoặc 20% số lượng hợp đồng hàng năm để mua sắm sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sản xuất, cung ứng. 

Đó là một trong những chính sách hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho khu vực DNNVV rất đáng chú ý tại Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện.

Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cơ quan chủ trì soạn thảo Luật cho biết: Đây là một trong những quy định trong nhóm chính sách hỗ trợ mua sắm công nhằm giúp DNNVV có thể tiếp cận thực hiện hợp đồng hoặc đơn đặt hàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ các DNNVV có sản phẩm đổi mới sáng tạo, Dự thảo Luật quy định hỗ trợ các sản phẩm đổi mới sáng tạo thuộc Danh mục sản phẩm đổi mới sáng tạo được ưu đãi tham gia kế hoạch mua sắm công của Chính phủ thông qua cơ chế ưu đãi khi đấu thầu như: trừ đi một số tiền trong giá dự thầu, cộng điểm ưu tiên, giảm trừ một số tiền trong giá dự thầu hoặc giá so sánh. Hội đồng thẩm định Danh mục sản phẩm đổi mới sáng tạo sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn sản phẩm theo lĩnh vực và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm ưu tiên mua sắm công…

Hiếu Việt