Hà Nội thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa thành lập Tổng công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tổ công tác được thực hiện phối hợp liên ngành, giúp Chủ tịch UBND TP. Hà Nội theo dõi, đánh giá, kiểm tra và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND Thành phố.

Sau khi kiểm tra, rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả, Tổ công tác phải tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành, lĩnh vực quản lý theo chức năng, thẩm quyền.

Trần Kiên