Ban hành kế hoạch triển khai Luật Cạnh tranh

(BĐT) - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Theo đó, năm 2018 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương chủ trì biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành Luật; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cũng theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì xây dựng 3 nghị định hướng dẫn Luật. Giai đoạn năm 2019 - 2020 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, biên soạn các bộ sách, tài liệu thống nhất về pháp luật cạnh tranh phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đối tượng là học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở đào tạo.

Việt Anh