Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự cố tình hiểu sai Luật Đấu thầu?

(BĐT) - Liên quan đến gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ thi hành án dân sự năm 2015” do Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) làm bên mời thầu, bên cạnh việc thừa nhận những sai sót trong hồ sơ mời thầu, trong công văn trả lời nhà thầu khiếu nại, Bên mời thầu này còn có những lý giải không đúng về một số sai sót khác.
Việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Ảnh: LTT
Việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Ảnh: LTT

Không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu là đúng?

Liên quan đến việc lập và công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Cát Tường cho rằng, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ thi hành án dân sự năm 2015” có nhiều điểm khuất tất, trong đó có việc Bên mời thầu (Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự) không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cùng với việc “đổ lỗi” cho Bộ phận phát hành của Bên mời thầu về một số vấn đề mà nhà thầu phản ánh (xem Báo Đấu thầu số 41, ra ngày 7/3/2016), trả lời kiến nghị của nhà thầu, tại Văn bản số 51/CV-VP ngày 29/2/2016, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự viện dẫn: “Tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (NĐ63) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu không quy định phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ như Gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ thi hành án dân sự năm 2015”.

Với câu trả lời như vậy, phải chăng Bên mời thầu cố tình bỏ qua các quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của NĐ63?

Cụ thể, Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định về các thông tin phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, trong đó có kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Điểm a).

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 NĐ63 nêu rõ: Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu (kế hoạch lựa chọn nhà thầu) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Và tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 NĐ63 quy định: đối với thông tin quy định tại Điểm a,… Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

“Bên mời thầu chỉ ký hợp đồng khung”

Liên quan đến yêu cầu của HSMT về giá trị hợp đồng tương tự, Công ty TNHH Cát Tường cho rằng, việc HSMT chỉ yêu cầu giá trị hợp đồng tương tự tối thiểu 7 tỷ đồng là không hợp lý. Theo tính toán của Công ty TNHH Cát Tường, giá trị của hợp đồng tương tự phải từ 16,5 - 25 tỷ đồng, nếu so sánh với giá trị bảo đảm dự thầu.

Sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự giải trình: “Gói thầu này tổ chức đấu thầu rộng rãi, sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu và thương thảo xong, Bên mời thầu chỉ ký thỏa thuận khung. Căn cứ thỏa thuận khung này, Cục Thi hành án dân sự các địa phương sẽ trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Do đó, việc xác định hợp đồng tương tự, nguồn tài chính cho gói thầu và xác định doanh thu bình quân 7 tỷ đồng là phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các Cục thi hành án dân sự.

Về thời gian thực hiện toàn bộ Dự án, theo Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, HSMT chỉ quy định thời gian thực hiện đối với các hợp đồng là 120 ngày kể từ ngày ký, các nội dung cụ thể khác sẽ thực hiện trong khi thương thảo hợp đồng với đơn vị trúng thầu.

Còn đối với lý do tại sao HSMT không yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm 2015 để chứng minh năng lực nhà thầu, Bên mời thầu lý giải: “Theo quy định tại Khoản 2 Điều 109 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kết toán năm, cho nên, tại thời điểm đóng thầu ngày 11/3/2016, doanh nghiệp có thể chưa phát hành báo cáo tài chính năm 2015. Do vậy, để tạo thuận lợi chung cho các nhà thầu, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính năm 2012, 2013 và 2014, mà không yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính năm 2015”.   

Trần Nam

Tin liên quan